نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: هدایت جریان نقدینگی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه به سمت تولید مولد راهکاری برای تحقق جهش تولید است.

پیام باقری در گفت و گو با ایرنا افزود: می توان با استفاده از ابزارهای در اختیار بازار سرمایه مانند انتشار اوراق و دیگر ابزار دو هزار، هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت تولید مولد جذب کرد.

وی ادامه داد: جذب این نقدینگی کمک خواهد کرد تا منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی و اقتصادی را تامین شده و تولید رونق بیشتری بگیرد.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران جهش تولید را معادل استفاده حداکثری از توان داخلی و بها دادن به ساخت داخل دانست.

باقری ادامه داد: معادله طرف تقاضا و طرف عرضه دو موضوع مهم در بحث جهش تولید است که طرف عرضه بنگاه های تولیدی و اقتصادی قرار دارند.

وی افزود: تحقق جهش تولید نیازمند تقویت بنگاه های تولیدی و اقتصادی و تاب آوری آنها نسبت به شرایطی که در آن قرار دارند است.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: طرف تقاضا نیز باید با تعریف دقیق آن که با توانمند سازی و رفع موانع تولید ممکن می شود به سمت تولید هدایت کرد.

باقری نقش بازار پول و نظام بانکی را در تقویت طرف تقاضا مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و اقتصادی به خصوص با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از گسترش بیماری کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: البته برای تحقق این موضوع باید به این نکته هم توجه داشت که منابع اعتباری لازم باید از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گیرد تا آنها بتوانند به تامین سرمایه بنگاههای اقتصادی و تولیدی بپردازند.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: تامین خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک ها این امکان را خواهد داد که آنها وام و تسهیلات مورد نیاز بنگاه های تولیدی را با کاهش نرخ بهره و متعادل کردن آن زمینه رونق بیشتر تولید را فراهم کنند.

باقری گفت: سیاست های پولی کشور منجمله نرخ بهره و تسهیلات و سایر کمک های نظام بانکی باید برای  کمک بنگاه های تولیدی و اقتصادی باشد تا آنها بتوانند به سرعت سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی به کمبود اعتبارات در وزارت نیرو که باعث کندی در تولیدات این بخش شده اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.