سومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی KM4D سال۱۳۹۹، در روز سه شنبه ۸ مهر۱۳۹۹ توسط انجمن مدیریت ایران با همکاری دانشگاه خاتم و انجمن مدیریت دانش اتریش و با سخنرانی دکتر مجید قاسمی ریاست کنفرانس، در دانشگاه خاتم برگزار شد.
محورهای این کنفرانس شامل رهبری دانشگاه در سیر تحول دیجیتال، سبک های رهبری و ارزش های سازمانی دانشگران، مدیریت دانش و قابلیت های پویا در سبک مزیبت رقابتی پایدار، رهبری دانشگاه و یادگیری دوسویه و استخراج دانش دانشگران سازمانی بود که در بخش اهدای جوایز، با توجه جدی مدیریت ارشد شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به این حوزه، با ممیزی و ارزیابی صورت گرفته، این شرکت در اولین حضور خود در این جایزه موفق به دریافت گواهینامه دو ستاره جایزه مدیریت دانشی شده است.