چارت روزانه شرکت شیمی دارویی داروپخش، «دشیمی» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

در چارت میبینیم قیمت سهم در فاز اصلاح قیمتی قرار دارد و نیز در کف قیمتی یک کانال صعودی قرار دارد. افزایش حجم معاملات در نزدیکی کف کانال  نشان دهنده حمایت مناسب این قیمت از سهم دارد. انتظار داریم قیمت سهم تا حدود  ۷۴۰۰ تومان و ۸۵۰۰ داریم در صورت کاهش قیمت به کمتر از ۵۴۰۰ تومان این سناریو نامتعبر است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.