گزارش عملکرد ۱۰ماهه ۱۰۸شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه منتشر شده است. در این گزارش شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد از ابتدای سال تا پایان دی۱۳۹۹ همچنان جایگاه پنجم ارزش کل معاملات بورس‎ها و فرابورس را به خود اختصاص داده است.
این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه توانسته در جایگاه سوم ارزش کل معاملات فرابورس، جایگاه پنجم ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار، جایگاه بیستم ارزش کل معاملات بورس انرژی و با ارتقای یک پله‎ای به جایگاه بیست و چهارم ارزش کل معاملات بورس کالا دست یابد.
این کارگزاری توانسته در فعالیت ۱۰ماهه منتهی به ۳۰دی ماه ۱۳۹۹، همچنان رتبه دوم در ارزش معاملات عادی بورس اوراق بهادار و رتبه ششم در ارزش معاملات برخط بورس تهران به خود اختصاص دهد. همچنین جایگاه آن در ارزش معاملات عادی فرابورس رتبه چهارم و در ارزش معاملات بر خط فرابورس با ارتقای یک پله، به رتبه ششم رسید. این شرکت در این مدت رتبه ششم معاملات بر خط ابزارهای نوین مالی و رتبه شانزدهم معاملات عادی ابزارهای نوین مالی بورس تهران را کسب کرد.
این شرکت در فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰دی ماه ۱۳۹۹ توانسته با ارتقای یک پله نسبت به آذر‌ماه، به جایگاه چهارمی ارزش کل معاملات بورس‌ها و فرابورس را از بین ۱۰۸شرکت کارگزاری به دست آورد. در مدت مورد گزارش این شرکت به رتبه سوم ارزش معاملات فرابورس، با ارتقای یک پله، رتبه چهارم ارزش معاملات بورس اوراق بهادار، رتبه دوازدهم ارزش معاملات بورس انرژی و رتبه هفدهم ارزش معاملات بورس کالا را از آن خود ساخت.
کارگزاری بانک پاسارگاد در یک ماهه منتهی به ۳۰دی ماه ۱۳۹۹، توانست رتبه اول ارزش معاملات عادی بورس تهران و رتبه دوم ارزش معاملات عادی فرابورس، همچنین با ارتقای یک پله‌ای، رتبه نهم ارزش معاملات برخط بورس تهران، با ارتقای ۲پله‌ای نسبت به آذر ماه، رتبه هفتم ارزش معاملات برخط فرابورس و رتبه چهاردهم ارزش معاملات برخط ابزارهای نوین مالی در بورس تهران را به خود اختصاص دهد.