گزارش عملکرد ۹ماهه ۱۰۸شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه منتشر شده است. در این گزارش شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد از ابتدای سال تا پایان آذر۱۳۹۹ همچنان جایگاه پنجم ارزش کل معاملات بورس‎ها و فرابورس را به خود اختصاص داده است.

این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه توانسته در جایگاه سوم ارزش کل معاملات فرابورس، جایگاه پنجم ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار، جایگاه بیستم ارزش کل معاملات بورس انرژی و با ارتقای ۲پله‎ای به جایگاه بیست و پنجم ارزش کل معاملات بورس کالا دست یابد.

این کارگزاری توانسته در فعالیت ۹ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۹، همچنان رتبه دوم در ارزش معاملات عادی بورس اوراق بهادار و رتبه ششم در ارزش معاملات برخط بورس تهران به خود اختصاص دهد. همچنین جایگاه آن در ارزش معاملات عادی فرابورس رتبه اول و در ارزش معاملات بر خط فرابورس رتبه هفتم است. این شرکت در این مدت رتبه ششم معاملات بر خط ابزارهای نوین مالی و رتبه پانزدهم معاملات عادی ابزارهای نوین مالی بورس تهران را کسب کرد.

این شرکت در فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۹ توانسته با ارتقای یک پله نسبت به آبان‌ماه به جایگاه پنجمی ارزش کل معاملات بورس‌ها و فرابورس را از بین ۱۰۸شرکت کارگزاری به دست آورد. در مدت مورد گزارش با ارتقای ۲پله نسبت به آبان ماه رتبه سوم ارزش معاملات فرابورس، رتبه پنجم ارزش معاملات بورس اوراق بهادار، با ارتقای ۱۳پله‎ای ارزش معاملات بورس کالا نسبت به آبان ماه، رتبه یازدهمی و رتبه شانزدهم ارزش معاملات بورس انرژی را از آن خود ساخت.

کارگزاری بانک پاسارگاد در یک ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۳۹۹، توانست رتبه اول ارزش معاملات عادی فرابورس و رتبه دوم ارزش معاملات عادی بورس تهران، همچنین رتبه دهم ارزش معاملات برخط بورس تهران، رتبه نهم ارزش معاملات برخط فرابورس و رتبه دهم ارزش معاملات برخط ابزارهای نوین مالی در بورس تهران را به خود اختصاص دهد.