بیش از ۳۰شرکت بورسی از سهامداران خود دعوت کردند تا در مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده حضور یابند.