جمعی از شرکت های بورسی و فرابورسی از سهامداران خود برای حضور در مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده خود دعوت کردند.