بیش از ۱۵شرکت بورسی و فرابورسی از سهامداران خود برای حضور در مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده دعوت کردند.