بیش از ۸۰شرکت بورسی و فرابورسی مجامع عمومی عادی سالانه و فوق العاده خود را برگزار می کنند.