به گزارش پاسارگادتحلیل، ۳۱تیر۹۹، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی پارس برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۲۹اسفند۹۸ با حضور ۹۲ درصد سهامداران برگزار شد. نکات مهم مطرح شده در این گزارش به شرح زیر است:

در ابتدا حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس به گزارش عملکرد شرکت پرداخت. وی با بیان اینکه در سال ۹۸ در مجموع ۲۰۵ هزار تن محصول توسط پتروشیمی پارس تولید شده است، پتروشیمی پارس ۵ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خود در سال گذشته تولید کرده است. بوتان ۲۰ درصد، اتیل بنزن ۲۳ درصد و استایرن منومر ۲۳ درصد افزایش تولید داشته اند.

پتروشیمی پارس در سال گذشته ۱۳ درصد رشد فروش از نظر مقداری داشته است. همچنین فروش محصول استایرن منومر در سال گذشته از نظر مقدار ۲۳ درصد رشد داشته است.

حسنی در ادامه صحبت های خود افزود که توسعه از مهم ترین برنامه های پتروشیمی پارس در سال های آتی خواهد بود و اگر برنامه های توسعه ادامه داده نشود آنگاه سودهای به دست آمده با چالش مواجه میگردد. بر همین اساس رفاع تنگناهای استحصال اتان، رفع تنگاهای تولید اتیل بنزن و برنامه افزایش ظرفیت واحد اتیل بنزن و استایرن مونومر در دستور کار است.

در پاسخ به سوال افزایش سرمایه گفته شد که افزایش سرمایه از محل سود انباشته در آینده حتما انجام خواهد شد ولی در حال حاضر برنامه ای در این خصوص وجود ندارد.

در پایان صورت های مالی شرکت به همراه تقسیم سود ۹۵۰تومانی به ازای هر سهم به تصویب سهامداران شرکت رسید.