چارت روزانه پتروشیمی پردیس، «شپدیس» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که مشاهده می کنید قیمت سهم  بعد از رالی سال گذشته در حال نوسان در یک کانال افقی است و در نزدیکی سقف کانال قرار دارد. با توجه به شرایط عمومی بازار امید داریم که قیمت از کانال خارج شود. طبق روال گذشته زمانی می توان از شکستن مقاومت اطمینان حاصل کرد بعد از عبور از مقاومت با پولبک همراه شود. در این صورت هدف قیمت ۱۶۰۰۰ تومان خواهد بود و مقاومت پیش رو حد ضرر خواهد بود. هدف بعدی قیمت با توجه به الگوی پرچم تشکیل شده برابر ارتفاع میله پرچم است که بسیار بالا هست.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.