گزارش عملکرد ۸ماهه ۱۰۸شرکت کارگزاری فعال در بازار سرمایه منتشر شده است. در این گزارش شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد از ابتدای سال تا پایان آبان۱۳۹۹ همچنان جایگاه پنجم ارزش کل معاملات بورس‎ها و فرابورس را به خود اختصاص داده است.

این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه توانسته رتبه سوم ارزش کل معاملات فرابورس، رتبه پنجم ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار، رتبه بیستم ارزش کل معاملات بورس انرژی و رتبه بیست و هفتم ارزش کل معاملات بورس کالا را با رشد یک پله، کسب کند.

این کارگزاری توانسته در فعالیت ۸ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۹، رتبه دوم در ارزش معاملات عادی بورس اوراق بهادار و رتبه ششم در ارزش معاملات برخط بورس تهران به خود اختصاص دهد. همچنین جایگاه آن با ارتقای یک پله‎ای در ارزش معاملات عادی فرابورس رتبه اول و در ارزش معاملات بر خط فرابورس رتبه هفتم است. این شرکت در این مدت رتبه ششم معاملات بر خط ابزارهای نوین مالی و رتبه سیزدهم معاملات عادی ابزارهای نوین مالی بورس تهران را کسب کرد.

این شرکت در فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۹ توانسته با ارتقای یک پله به جایگاه ششمی ارزش کل معاملات بورس‌ها و فرابورس را از بین ۱۰۸شرکت کارگزاری به دست یابد. در مدت مورد گزارش رتبه پنجم ارزش معاملات فرابورس، رتبه پنجم ارزش معاملات بورس اوراق بهادار، با ارتقای ۱۰پله‌ای رتبه نهم ارزش معاملات بورس انرژی و با ارتقای ۶پله‎ای ارزش معاملات بورس کالا نسبت به شهریورماه، رتبه بیست و چهارمی را از آن خود ساخت.

کارگزاری بانک پاسارگاد در یک ماهه منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، توانست رتبه ششم ارزش معاملات عادی بورس تهران، رتبه اول ارزش معاملات عادی فرابورس، با ارتقای یک پله‌ای رتبه ششم ارزش معاملات برخط بورس تهران، رتبه ششم ارزش معاملات برخط فرابورس و رتبه سیزدهم ارزش معاملات برخط ابزارهای نوین مالی در بورس تهران را به خود اختصاص دهد.