بازار امروز / پیش بینی فردا

توقف نزول

۰۶ بهمن ۱۴۰۰

ناامیدی مطلق

۰۴ بهمن ۱۴۰۰

توقف نزولی

۲۹ دی ۱۴۰۰

باز هم سقوط

۲۸ دی ۱۴۰۰

طراحی سایت